ლეგალურად ცხოვრების დიდი შესაძლებლობა საბერძნეთში მცხოვრები ქართველებისთვის

FINALGEO

ყველას ეძლევა საბერძნეთში ლეგალურად ცხოვრების შანსი!

მსურს მივიღო მეტი ინფორმაცია ხშირად დასმულ შეკითხვებზე

დასაქმებისთვის ბინადრობის ნებართვის მისაღებად, უნდა წარადგინოთ შრომითი ხელშეკრულება, სადაც ნათლად ჩანს, რომ თქვენი ანაზღაურება მინიმუმ არაკვალიფიციური მუშის ყოველთვიური ხელფასის ტოლია და საჭირო დოკუმენტაცია.
დასაქმებისთვის ბინადრობის ნებართვის განახლებისთვის უნდა წარადგინოთ: საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტები, მოქმედი სამედიცინო ანკეტა, მინიმალური რაოდენობის სამუშაო დღეების შესრულება შესაბამის სადაზღვევო ორგანიზაციაში.

პირები, რომლებიც მუშაობენ ან ეწევიან დამოუკიდებელ ეკონომიკურ საქმიანობას,
ეკონომიკურად დამოუკიდებელი პირები,
საბერძნეთის მოქალაქის მეუღლეები,
ალბანეთიდან ბერძნული წარმოშობის მოქალაქეების სხვა ქვეყნის მოქალაქე მეუღლეები,
გრძელვადიანი ბინადრობის ნებართვა,
ავტონომიური ნებართვა სრულწლოვანების შესრულების გამო,
ბინადრობის ნებართვა ოჯახის გაერთიანების მიზნით,
ჰუმანიტარული მიზეზებით,

120 სამუშაო დღე ერთწლიანი და 240, ორწლიანი ბინადრობის ნებართვის არსებობის შემთხვევაში. აღსანიშნავია, რომ თუ თქვენ განხორციელებული გაქვთ შრომა დღეების შედარებით მცირე რაოდენობა, გეძლევათ შესაძლებლობა შეისყიდოთ კანონით გათვალისწინებული რაოდენომბის 20%. ორწლიანი და სამწლიანი ბინადრობის ნებართვების განახლებისას სამუშაო დეების რიცხვი უნდა შეესაბამებოდეს ბინადრობის ნებართვის წლების რაოდენობას.

საორიენტაციოდ: სანამ პიროვნება უმუშევარია (ცნობა OAED-დან), ავადმყოფობის პერიოდი (ჰოსპიტალიზაცია საჯარო საავადმყოფოში, სადაზღვევო უწყების დასკვნა თუ არაა ჰოსპიტალიზაცია), ორსულობის შვებულება, დეკრეტული შვებულება.

როდესაც გამოვა გადაწყვეტილება პენსიის გაცემაზე, თქვენ ცვლით ბინადრობის ნებართვის კატეგორიას და შეგიძლიათ შეიტანოთ განაცხადი განახლებაზე, როგორც ფინანსურად დამოუკიდებელმა პირმა.

დიახ, თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ სამუშაო ბაზარზე დაქირავებით დასაქმების ან დამოუკიდებელი ეკონომიკური საქმიანობისთვის დადგენილების გაცემაზე . შრომის ბაზარზე წვდომის გადაწყვეტილება გაიცემა ერთხელ და განუსაზღვრელი დროით.

თუ თქვენ ცხოვრობთ საბერძნეთში ლეგალურად და უწყვეტად ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში (განაცხადის შეტანამდე), გეკუთვნით გრძელვადიანი ბინადრობის ნებართვა, თუ: გაქვთ საკმარისი შემოსავალი თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის, გაქვთ სრული ჯანმრთელობის დაზღვევა, რომელიც მოქმედებს თქვენი ოჯახის ნებისმიერ წევრზე და ბერძნულ საზოგადოებაში ინტეგრაციის პირობები.
ექვს თვეზე ნაკლები პერიოდით ქვეყნიდან გასვლა, რომელიც ჯამურად არ აღემატება ათ თვეს ხუთი წლის განმავლობაში, არ უარყოფს ხუთწლიან ყოფნას ქვეყნის ტერიტორიაზე.

მეორე თაობის ბინადრობის ნებართვა ეხება ზრდასრულ მოქალაქეებს, რომლებიც დაიბადნენ საბერძნეთში ან წარმატებით გაიარეს ბერძნულ სკოლის ექვსი კლასი ზრდასრულ ასაკამდე და ლეგალურად ცხოვრობენ ქვეყანაში. მათ აქვთ უფლება მიიღონ ხუთწლიანი ბინადრობის ნებართვა.

ბინადრობის ნებართვა განახლდება ხუთი წლით, ყოველ ჯერზე წინა ნებართვის წარდგენით.
ამ სახის ბინადრობის ნებართვის მოქმედების ვადის გასვლამდე განახლებისას, შეიძლება გრძელვადიანი რეზიდენტის კატეგორიის ბინადრობის ნებართვის მიღება.

ავტონომიური კატეგორიის ბინადრობის ნებართვა გაიცემა, როდესაც გასულია ხუთი წელი ოჯახის გაერთიანების მიზნით ნებართვის გაცემიდან, როდესაც ხდებიან სრულწლოვანები, ოჯახის მარჩენალი პირის გარდაცვალების დროს (ოჯახის წევრები ამ შემთხვევამდე იმყოფებიან ქვეყანაში მინიმუმ ერთი წლის განმავლობაში), განქორწინების, ქორწინების გაუქმების ან ერთობლივი ცხოვრების შეწყვეტის შემთხვევაში.
ავტონომიური ბინადრობის ნებართვის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს ერთ წელს და კანონით გათვალისწინებულია მათი განახლება.

თუ არ ეკუთვნით სხვა კატეგორიას და გაგაჩნიათ სათანადო წლიური ფიქსირებული შემოსავალი საცხოვრებელი ხარჯების დასაფარავად გეკუთვნით ეკონომიკურად დამოუკიდებელი პირის კატეგორიის ბინადრობის ნებართვა.
ბინადრობის ნებართვა მოქმედებს ორი წლის განმავლობაში და შეიძლება განახლდეს ყოველ სამ წელიწადში.
ამ კატეგორიის ბინადრობის ნებართვა არ უზრუნველყოს შრომის ბაზარზე წვდომას.

თუ გქონდათ მუდმივი ბინადრობის ნებართვა ბოლო ათი წლის განმავლობაში, მაგრამ არ შეასრულეთ ხუთწლიანი სამართლებრივი ცხოვრების ვადა, თქვენ გჭირდებათ უწყვეტი ბინადრობის დამადასტურებელი დოკუმენტები და კავშირები ქვეყანაში – ბინადრობის ნებართვის ვადის გასვლიდან ახალი ბინადრობის ნებართვის განაცხადის შეტანის ვადამდე.

თუ გქონდათ მუდმივი ბინადრობის უფლება ბოლო ათწლეულის განმავლობაში და შესრულებულია ხუთწლიანი ბინადრობა, თქვენ არ გჭირდებათ ქვეყანასთან კავშირის დოკუმენტური მტკიცებულება, რადგან ხუთწლიანი ყოფნა ქვეყანაში უკვე ამტკიცებს ამას.

დიახ, თუ თქვენი შვილი არის არასრულწლოვანი და მიღებული აქვს ბერძნული მოქალაქეობა სკოლაში სწავლის გამო ,თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა განაახლოთ თქვენი ბინადრობის ნებართვა, როგორც არასრულწლოვანი საბერძნეთის მოქალაქის მშობელს. თქვენ სარგებლობთ “საბერძნეთის მოქალაქის ნათესავის” ყველა უფლებით.

თუ თქვენ მიღებული გაქვთ საბერძნეთის მოქალაქეობა და თქვენ ხართ საბერძნეთის ხელისუფლების მიერ გაცემული პირადობის მოწმობის მფლობელი, თქვენი მეუღლე და დედამთილი არიან საბერძნეთის მოქალაქის ოჯახის წევრები. თქვენი მეუღლე შეიტანს განაცხადს როგორც საბერძნეთის მოქალაქის მეუღლე და თქვენი დედამთილი კი როგორც საბერძნეთის მოქალაქის მეუღლის მშობელი.

 

გაიგეთ თუ, როგორ მიიღოთ ბინადრობის ნებართვა საბერძნეთში.
ისარგებლეთ ახლავე მნიშვნელოვნად ხელსაყრელი ახალი რეგულაციებით!

2111883711
0
კმაყოფილი კლიენტი
0
წარმოებული საქმე
0
%
ანი მომსახურება მთელი საბერძნეთის მასშტაბით
  • ““მადლობა ΟΥΜ-ს, მისი არსებობით ვგრძნობ, რომ საბერძნეთი ჩემი მეორე სამშობლოა”

    - თეიმურაზი უ

  • “ΟΥΜ-ში დარეკვის შემდეგ სრულიად არაფერი არ დამჭირვებია, ჩემი საკითხით დაკავდა მარია და დღეს მე საბერძნეთის პირადობის მოწმობის მფლობელი ვარ.”

    - ზვიადი ო.

  • “მქონდა პრობლემები ჩემს საბუთებთან დაკავშირებით, მაგრამ ΟΥΜ-ის წყალობით ყველაფერი ძალიან სწრაფად მოგვარდა”

    - ეკატერინე დ.

კანონში ახალი ცვილებებისა და 28/03/2017-ში გამოქვეყნებული საერთო განმარტების თანახმად ყველას ეძლევა საბერძნეთში ლეგალურად ცხოვრების შანსი!

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 28/03/2017 -ში გამოცემული N 13 საერთო განმარტების თანახმად ბოლო წლებში საბერძნეთში მცხოვრებ 90% ქართველ ემიგრანტებს ლეგალურად ცხოვრების შესაძლებლობა ეძლევათ.

ΟΥΜ-ის კავლიფიციური და გამოცდილი კონსულტანტები ვდგავართ თქვენს გვერდით, რათა თქვენთან ერთად გადავხედოთ თქვენს ნებისმიერ საკითხს და მოივიპოვოთ ყველა ის უფლება, რაც კანონითაა გათვალისწინებული, რომ შეძლოთ ქვეყანაში ლეგალურად ცხოვრება. მრავალწლიან გამოცდილებასა და ასობით წარმატებულ საქმეზე დაყრდნობით შეგვიძლია გაგიწიოთ პროფესიონალური დახმარება და ისარგებლოთ მნიშვნელოვნად ხელსაყრელი ახალი რეგულაციებით.
ვდგავართ თქვენს გვერდში პირველი შეხვედრიდან ბინადრობის ნებართვის მიღების დღემდე!

გაიგეთ თუ, როგორ მიიღოთ ბინადრობის ნებართვა საბერძნეთში.
ისარგებლეთ ახლავე მნიშვნელოვნად ხელსაყრელი ახალი რეგულაციებით!

ჩვენი კონსულტანტები

ჩვენი ორგანიზაციის მრჩეველ-კონსულტანტთა გუნდში 30% მამაკაცები და 70% მანდილოსანია.
ნებისმიერ მათგანს გააჩნია საკმაო წარმატება ათობით ემიგრანტთა საქმეში.
ისინი ყოველდღიურად თქვენს გვერდში დგანან ნებისმიერი თქვენი საკითხის გადასაჭრელად.

2111883711 - სიგგრუს გამზირი 262, კალითეა – საფ.ინდექსი: 17672

უფასო ინფორმაცია!
გაიგეთ, როგორ მიიღოთ ბინადრობის ნებართვა საბერძნეთში:

უფასო ინფორმაცია!
გაიგეთ, როგორ მიიღოთ ბინადრობის ნებართვა საბერძნეთში:

უფასო ინფორმაცია!

გაიგეთ, როგორ მიიღოთ ბინადრობის ნებართვა საბერძნეთში:

უფასო ინფორმაცია!

გაიგეთ, როგორ მიიღოთ ბინადრობის ნებართვა საბერძნეთში:

უფასო ინფორმაცია!

გაიგეთ, როგორ მიიღოთ ბინადრობის ნებართვა საბერძნეთში:

უფასო ინფორმაცია!

გაიგეთ, როგორ მიიღოთ ბინადრობის ნებართვა საბერძნეთში:

უფასო ინფორმაცია!
გაიგეთ, როგორ მიიღოთ ბინადრობის ნებართვა საბერძნეთში:

უფასო ინფორმაცია!

გაიგეთ, როგორ მიიღოთ ბინადრობის ნებართვა საბერძნეთში:

უფასო ინფორმაცია!

გაიგეთ, როგორ მიიღოთ ბინადრობის ნებართვა საბერძნეთში:

უფასო ინფორმაცია!

გაიგეთ, როგორ მიიღოთ ბინადრობის ნებართვა საბერძნეთში:

უფასო ინფორმაცია!

გაიგეთ, როგორ მიიღოთ ბინადრობის ნებართვა საბერძნეთში: