blank

Immigrants support Greece’s insurance system

Immigrants are a big help to Greece’s economy. One of the immediate positive consequences is that they boost the income of Greece’s insurance system as long as they work legally. According to official data, immigrants are 10 % of Greece’s workforce. 82% of these people are between 20-49 years old, so they add income to Greece’s insurance system and they do not get pensions for now, affecting in a positive way its balance.

However, there is also a very big number of immigrants who work illegally without any contribution to the insurance system. If these people start working legally the contribution of Greece’s immigrants to the insurance system will be even greater. Here, at Immigrants Support Organization (OYM), we have helped in the past and we continue to help hundreds of people that wish to get all the required documents to start working legally in Greece.

Analysts insist that immigrants need to learn the Greek language at a higher level and also participate in programs for technical specialization. What is more, their higher number of children per family compared to the Greek family also has positive effect on Greece’s population and economy.

Germany set the example some years ago. The Institute of Global Economy in Hamburg decided that Germany’s birthrate is very low (the lowest in the world) and there was the fear of causing big problems to its pension system. That is why during 2015 Germany welcomed a very big number of immigrants, proving that these people are a big help and not a problem for the welcoming country!

blank blank blank

Επικοινωνήστε μαζί μας στα social

blank
blank
blank

Имигрантите подкрепят осигурителната система

Трудът на имигрантите допринася многократно за подкрепата на страната приемник. Едно от директните позитивни въздействия е приносът в приходите на осигурителната система, когато имигрантите работят законно. Според официалните данни, работещите имигранти днес възлизат на 10,18% от общия наемен труд. По-конкретно, работещите имигранти са 191.031 от общо 1.876.057. 82% от законно работещите имигранти са на възраст от 20-49 години. Следователно, не са близо до пенсионната възраст и допринасят, без все още да получават пенсии.

Голям е броят на имигрантите, които работят незаконно като селскостопански работници, а и не само. Ако те се включат в осигуряването, то приносът за социално-осигурителната система ще е много по-голям. Ние от Организацията за Подкрепа на Имигрантите сме помогнали и продължаваме да помагаме на стотици хора да се сдобият с необходимите документи, така че да могат да работят законно в Гърция.

Аналитици отбелязват, че интегрирането на имигрантите на пазара на труда предполага изучаването на гръцки език и участието им в програми за придобиване на професионална квалификация за дългосрочните нужди на пазара на труда. От друга страна, е прието, че по-високата раждаемост при имигрантите оказва положително демографско и икономическо влияние върху страната приемник.

Характерен е примерът на Германия. Институтът за световна икономика в Хамбург постанови, че в страната показателят измерващ раждаемостта е най-ниския в света. Паралелно с това, държавата, за да поддържа пенсионната си система, се нуждае от 1,5 милиона квалифицирани имигранти. До 2060г. ще са необходими двама работещи за да издържат един пенсионер. През 2015г. е приела стотици хиляди хора, позовавайки се на националните си интереси.

blank blank blank

Επικοινωνήστε μαζί μας στα social

blank
blank
blank

Мигранты поддерживают систему страхования

 

Трудящиеся мигранты значительно содействуют финансовому обеспечению принимающей страны. Одним из положительных последствий миграции является доход в систему страхования, когда иммигранты работают в Греции легально. По официальным данным, трудящиеся мигранты составляют сегодня 10,18% от общего количества работающих в стране. Более конкретно, насчитывается 191.031 трудящихся мигрантов, а в целом общее число трудящихся в стране составляет 1.876.057. 82% легально трудящимся мигрантам по 20-49 лет. Следовательно, они пока далеки от права на пенсию и вносят вклад в систему страхования, не получая пока пенсию.

Большое число мигрантов работают нелегально в качестве сельскохозяйственных рабочих и не только. Если эти люди имели бы страхование, то их вклад в систему социального страхования был бы намного значительным. В Организации по поддержке мигрантов мы помогли и продолжаем помогать сотням людей в процессе сбора необходимых документов для легальной работы в Греции.

Аналитики отмечают, что условием интеграции мигрантов на рынке труда является обучение греческому языку и участие в учебных программах, в соответствии с потребностями рынка труда. С другой стороны, в целом более высокий уровень рождаемости иммигрантов имеет положительные демографические и экономические последствия для принимающей страны.

Характерным примером является Германия. Согласно Институту мировой экономики в Гамбурге, в Германии уровень рождаемости самый низкий в мире. Параллельно, для системы пенсионного обеспечения необходимо 1,5 миллионов квалифицированных мигрантов. До 2016 года потребуются два трудящихся для обеспечения одного пенсионера. В 2015 году Германия приняла сотни тысячи мигрантов, руководствуясь своими национальными интересами.

blank blank blank

Επικοινωνήστε μαζί μας στα social

blank
blank
blank

Oι μετανάστες στηρίζουν το ασφαλιστικό σύστημα

Η εργασία των μεταναστών συμβάλλει πολλαπλά στη στήριξη της χώρας υποδοχής. Μια από τις άμεσες θετικές συνέπειες είναι η συνεισφορά στα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος, όταν οι μετανάστες εργάζονται νόμιμα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι εργαζόμενοι μετανάστες αποτελούν σήμερα το 10,18% της συνολικής μισθωτής απασχόλησης. Συγκεκριμένα, οι απασχολούμενοι μετανάστες είναι 191.031 σε σύνολο 1.876.057. Το 82% των νομίμως εργαζόμενων μετανάστών είναι ηλικίας 20-49 ετών.  Συνεπώς, δεν βρίσκονται ακόμα κοντά στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και συνεισφέρουν, χωρίς ακόμα να λαμβάνουν σύνταξεις.

Μεγάλος είναι ο αριθμός των μεταναστών που απασχολούνται παράνομα ως εργάτες γης και όχι μόνο. Εάν οι άνθρωποι αυτοί υπαχθούν σε ασφάλιση, η συνεισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερη. Στον Οργανισμό Υποστήριξης Μεταναστών έχουμε βοηθήσει και συνεχίζουμε να βοηθάμε εκατοντάδες ανθρώπους να αποκτήσουν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να εργαστούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Αναλυτές επισημαίνουν, πως η ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας προϋποθέτει, την εκμάθηση ελληνικών και τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης  μακροπρόθεσμες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Από την άλλη πλευρά, η κατά κανόνα υψηλότερη γονιμότητα των μεταναστών έχει θετικές δημογραφικές και οικονομικές επιδράσεις για τη χώρα υποδοχής.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Γερμανίας. Το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Οικονομίας στο Αμβούργο απεφάνθη πως στη χώρα ο δείκτης γεννήσεων είναι ο χαμηλότερος του κόσμου. Παράλληλα, η χώρα για να συντηρήσει το συνταξιοδοτικό της σύστημα χρειάζεται 1,5 εκατ. ειδικευμένους μετανάστες. Εως το 2060 θα απαιτούνται δύο εργαζόμενοι για να συντηρούν ένα συνταξιούχο. Το 2015 υποδέχθηκε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους με γνώμονα και το εθνικό της συμφέρον.

blank blank blank

Επικοινωνήστε μαζί μας στα social

blank
blank
Scroll to top

Υπάρχει πρόβλημα με τα χαρτιά σας;
Ρωτήστε τον ΟΥΜ πώς να το λύσετε:

Μάθετε πώς θα αποκτήσετε
Άδεια Διαμονής

Μάθετε πώς θα αποκτήσετε
Άδεια Διαμονής

Δικαιούστε Ελληνική Ταυτότητα;
Αποκτήστε την τώρα!

Παιδί γεννημένο στην Ελλάδα?
Μάθε πως θα βγάλεις Ιθαγένεια.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Θέλω έκπτωση 30% στις μεταφράσεις

Keni problem me dokumentet tuaja?
Pyetni OYM se si ta zgjidhë:

Perfitoni Shtetesi greke
Mëso se si për të marrë shtetësinë greke

اگر آپ کے کاغزات میں کوئ مسلہ ہے یہاں پھر آپ کوپہلی دفہ
کاغزات بنوانیں ہیں او ۔و۔م۔ سے راپط کریہں

مفت اپ ڈیٹ!
رہائشی اجازت نامہ حاصل کرنے کے لئے کس طرح معلومات حاصل کریں:

هل لديك الحق في الحصول على الهوية اليونانية!
؟احصل علها الان

ولدالطفلفياليونان؟
تعلمكيفيةالحصولعلىالجنسية.

هل توجد أية مشكلة في أوراقك؟
إسألوا مُنظمة دعم المُهاجرين كيف تحلونها:

გააქვთ პრობლემა თქვენს საბუთებთან დაკავშირებით?
მოგვმართეთ OYM-ი გასცემს პასუხს ყველა თქვენს შეკითხვას

[formidable id=8]

უფასო ინფორმაცია!
გაიგეთ თუ როგორ მიიღოთ საბერძნეთის მოქალაქეობა:

[formidable id=7]

Узнайте, как получить вид на жительство!