fbpx

Όροι χρήσης

1.Εισαγωγή

Ο ιστότοπος oym.gr είναι ο δικτυακός τόπος του τμήματος που ασχολείται με την υποστήριξη μεταναστών της δικηγορικής εταιρείας BCLA Legal Advisors Business Consultants – Δ. Δημητρίου & Συνεργάτες, η οποία είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 80544 (εφεξής και ως η «εταιρεία» ή η «δικηγορική εταιρεία»)

Η δικηγορική εταιρεία έχει έδρα στην Καλλιθέα Αττικής επί της Λεωφόρου Συγγρού 262, Τ.Κ. 17672, τηλέφωνο επικοινωνίας 211 0121395 και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@iccoler.gr.

H   χρήση  του ιστότοπου oym.gr  διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης.

Για τις ανάγκες των παρόντων όρων, ο διαδικτυακός τόπος oym.gr θα καλείται «Ιστότοπος» ή «Διαδικτυακός Χώρος».

2.Προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου

2.1 Ο εκάστοτε επισκέπτης του Διαδικτυακού Χώρου, ο οποίος για τις ανάγκες των παρόντων όρων  χρήσης  καλείται «Χρήστης», αποδέχεται ότι με μόνη την περιήγησή του στον Διαδικτυακό Χώρο συναινεί με το περιεχόμενο των όρων χρήσης που διέπουν τη λειτουργία του, τους οποίους δηλώνει ότι ανέγνωσε, κατενόησε και αποδέχεται. Περαιτέρω, ο Χρήστης δηλώνει ότι κάθε φορά που περιηγείται τον Διαδικτυακό Χώρο θα λαμβάνει γνώση των όρων χρήσης και πιθανών μελλοντικών  προσθηκών ή/και τροποποιήσεων αυτών και συναινεί με αυτούς με μόνη τη χρήση του Διαδικτυακού Χώρου, άλλως, σε περίπτωση διαφωνίας, καλείται να μη συνεχίζει την περιήγηση.

2.2 Ο Χρήστης με την περιήγησή του στον Ιστότοπο έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για το είδος και τη φύση των προσφερόμενων νομικών υπηρεσιών της δικηγορικής εταιρείας καθώς και να λάβει γνώση  πληροφοριακού και μόνο χαρακτήρα νομικών ενημερώσεων. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αποσκοπούν στο να αντικαταστήσουν ή να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο νομικών συμβουλών ή υπηρεσιών. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στη δικηγορική εταιρεία προκειμένου να λάβετε τέτοιες συμβουλές ή υπηρεσίες.

Πιο ειδικά:

Ο Ιστότοπος δεν παρέχει σε καμία περίπτωση, κατ’ επάγγελμα ή έμμισθα, νομικές ή δικηγορικές συμβουλές. Παραθέτει τη νομική επικαιρότητα και εκφράζει απλώς και μόνο απόψεις για διάφορα θέματα νομικού ενδιαφέροντος που ανακύπτουν. Η συμμετοχή των επισκεπτών και οι ενημερωτικού χαρακτήρα ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιστότοπου παρέχονται δωρεάν. Αμειβόμενες νομικές συμβουλές και δικηγορικές υπηρεσίες παρέχονται μόνον γραπτώς και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί σύναψη σχετική σύμβασης εντολής με τον εντολέα.

Οποιαδήποτε αναφορά από τον Ιστότοπο ή τρίτους σε νομικό θέμα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ότι έχει την παρακάτω έννοια:

(α) Ότι πρόκειται για μια γενική και σύντομη απάντηση αυστηρά ενημερωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο ενός διαλόγου νομικού ενδιαφέροντος, την έναρξη του οποίου επεδίωξε ο Χρήστης.

(β) Δεν υποκαθιστά με κανένα τρόπο τη σχέση μεταξύ δικηγόρου και εντολέα–πελάτη, δεν αποτελεί νομική συμβουλή και δεν επιχειρείται η προσέλκυση και ο προσεταιρισμός υποψηφίων πελατών. Ο κάθε ένας είναι ελεύθερος να επιλέξει εάν θα καταθέσει τη δική του γνώμη, τηρώντας πάντα τους νόμους και χωρίς να θίγονται πρόσωπα και θεσμοί. Σε περίπτωση που θιγούν πρόσωπα και θεσμοί η διαχείριση του                Ιστότοπου νομιμοποιείται να αποσύρει κάθε σχετική αναφορά και να καταγγείλει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά με κάθε νόμιμο τρόπο. Το ίδιο μπορούν να κάνει και Χρήστης του Ιστότοπου, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@bcla.gr της δικηγορικής εταιρείας.

(γ) Η ενημέρωση από τον Ιστότοπο και οι πληροφορίες που μέσω αυτού θα συλλέξετε χρησιμοποιούνται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη, καθώς αποτελούν απλές γνώμες και σκέψεις, χωρίς χαρακτήρα νομικής συμβουλής ή δικηγορικής υπηρεσίας.

(δ) Οι απαντήσεις και πληροφορίες που δίδονται σε Χρήστες επί ερωτήσεών τους νομικού περιεχομένου ή νομικής θεματολογίας είναι αυστηρά ενημερωτικού χαρακτήρα, γενικές και σύντομες, στο πλαίσιο διαλόγου και δεν δίδονται, με κανένα τρόπο, στο πλαίσιο σχέσης εντολής μεταξύ δικηγόρου και εντολέα–πελάτη, χρησιμοποιούνται δε σε κάθε περίπτωση με αποκλειστική ευθύνη του ερωτώντος Χρήστη.

(ε) Δεν φέρουμε οιαδήποτε απολύτως ευθύνη από τη χρησιμοποίηση των παρεχομένων εντός του ανωτέρω πλαισίου απαντήσεων ή πληροφοριών. Όσοι Χρήστες προβαίνουν σε ερωτήσεις νομικής θεματολογίας τού ενδιαφέροντός τους, αυτομάτως και άνευ άλλης διατύπωσης αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τα παραπάνω ως προϋπόθεση και όρο.

(στ) Σχέση εντολέα με τη δικηγορική εταιρεία δημιουργείται μόνο κατόπιν ρητής έγγραφης συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη ή περιήγηση στον Ιστότοπο ή/και την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στη δικηγορική εταιρεία και τους συνεργάτες της. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής, η οποία προκύπτει και αποδεικνύεται από σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της δικηγορικής εταιρείας και του εντολέα, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

2.3 Ρητώς συμφωνείται ότι ο Χρήστης έχει συμπληρώσει το 18ο έτος τής ηλικίας του.

2.4 Ρητώς συμφωνείται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Χρήστης θα επιλέξει να κάνει χρήση συγκεκριμένης κατηγορίας από τον Ιστότοπο, όπως π.χ. να συμπληρώσει τη φόρμα επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, θα απαιτηθεί να συμπληρώσει ορισμένα προσωπικά στοιχεία που θα του ζητηθούν.

2.5 Τα όποια μηνύματα των Χρηστών αλλά και τα όποια μηνύματα προς Χρήστες είναι απολύτως εμπιστευτικά και αποκλειστικά για τη χρήση τού προσώπου στο οποίο καθένα απευθύνεται και το οποίο ζήτησε την επικοινωνία. Κανένα μέρος από αυτά δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να προσαρμοστεί, να αντιγραφεί ή να διαβιβαστεί χωρίς τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη. Εάν παραλήπτης μηνύματος δεν είναι ο κατονομαζόμενος παραλήπτης, θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με τον αποστολέα και να διαγράψει το μήνυμα και οποιαδήποτε επισύναψη από το σύστημά του. Η χωρίς εξουσιοδότηση δημοσίευση, η χρήση, η διάδοση, η αποστολή, η εκτύπωση ή η αντιγραφή οποιουδήποτε μηνύματος από μη έγκυρο παραλήπτη και των σχετικών επισυνάψεών του απαγορεύονται αυστηρά. Ορισμένες σελίδες του Ιστότοπου ενδέχεται να απαιτούν συνθηματικό για την ανάγνωσή τους. Ο ενδιαφερόμενος Χρήστης μπορεί να ζητήσει να του αποσταλούν κωδικοί για την ανάγνωσή τους. Οι κωδικοί είναι μιας χρήσης και με περιορισμένη διάρκεια για να μην γίνεται κακή χρήση της υπηρεσίας. Απαγορεύεται η γνωστοποίηση του κωδικού σε τρίτο πρόσωπο πέραν από εκείνο το οποίο αιτήθηκε την αποστολή του. Οι κωδικοί αφορούν προσωπικά των αναγνώστη, δεν κοινοποιούνται ούτε και γνωστοποιούνται σε τρίτους. Σε διαφορετική περίπτωση η διαχείριση του Ιστότοπου επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος.

2.6 Σε περίπτωση οποιασδήποτε ενημέρωσης σχετικά με τη χρήση τού Ιστότοπου ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον/την υπεύθυνο/η του Ιστότοπου είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης support@iccoler.gr είτε καλώντας στο τηλέφωνο επικοινωνίας  2111883711.

3.Τροποποιήσεις

3.1 Ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος δύναται να αλλάξει τόσο κατά τη δομή όσο και κατά το περιεχόμενό του,  όπως π.χ., ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με την προσθήκη, κατάργηση ή/και τροποποίηση κάποιας κατηγορίας, ενότητας, εφαρμογής, λογισμικού  κ.λπ., με την κατάργηση του συνόλου αυτής κ.λπ., κατά την ελεύθερη κρίση της δικηγορικής εταιρείας και άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού.

3.2 Ο Χρήστης δέχεται ότι κάθε φορά με μόνη την περιήγησή του έχει ενημερωθεί για πιθανές τροποποιήσεις λειτουργίας του Ιστότοπου καθώς και για πιθανές αντίστοιχες τροποποιήσεις των σχετικών όρων χρήσης και υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει γνώση αυτών κάθε φορά κατά την περιήγησή του.

4.Σύνδεσμοι – Υπερσύνδεσμοι

4.1 Ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο Διαδικτυακός Χώρος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή/και υπερσυνδέσμους προς διαδικτυακούς χώρους τρίτων προσώπων φυσικών ή/και νομικών, με τους οποίους ο/η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου δεν έχει καμία σχέση και δεν φέρει καμία ευθύνη για το εν γένει περιεχόμενο και τη λειτουργία αυτών.

4.2 Επισημαίνεται στον Χρήστη ότι κάθε ένας από τους διαδικτυακούς τόπους, που συνδέεται με τον Ιστότοπο διέπεται από δικούς τους όρους χρήσης, των οποίων ο Χρήστης πρέπει να λάβει γνώση πριν περιηγηθεί σε αυτούς. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο/η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε από αυτούς τους τρίτους ιστότοπους ή και για το περιεχόμενό τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης των εν λόγω τρίτων διαδικτυακών χώρων. Ο/Η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου έχει το δικαίωμα να ζητήσει την απομάκρυνση οποιασδήποτε σύνδεσης προς τον Ιστότοπο για την προστασία της φήμης, των διακριτικών γνωρισμάτων και των εν γένει δικαιωμάτων τής δικηγορικής εταιρείας.

5.Περιορισμός ευθύνης

5.1 Ο/Η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου ενημερώνει τον Χρήστη, και ο Χρήστης το αποδέχεται, ότι έχει οργανώσει τη λειτουργία του Ιστότοπου ώστε να είναι δυνατή η συνεχής και χωρίς προβλήματα περιήγηση σε αυτόν. Ωστόσο, για λόγους που δεν οφείλονται στον/στην υπεύθυνο/η του Ιστότοπου και ιδίως εξαιτίας της φύσης των διαδικασιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ίσως ανακύψουν προβλήματα στον Ιστότοπο π.χ., ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,  διαταραχές, καθυστερήσεις, λάθη, παραλείψεις ή ιοί, στον τρόπο εμφάνισης ορισμένων σελίδων, κατηγοριών, στη λειτουργία εφαρμογών κ.α.. Συνεπώς, οι πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε τύπου, ρητές ή σιωπηρές, σχετικά με την ακρίβεια, το έγκαιρο και την πληρότητα. Σε καμία περίπτωση η δικηγορική εταιρεία και οι εταίροι, διαχειριστές, υπάλληλοι και κάθε είδους συνεργάτες αυτής, όπως και ο/ η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Χρήστη  εξ αυτής της αιτίας. Ο Χρήστης δηλώνει και αποδέχεται ότι δεν διατηρεί καμία αξίωση έναντι του/της υπευθύνου/ης του Ιστότοπου για προβλήματα που ενδεχομένως ανακύψουν εξ αυτού του λόγου.

5.2 Ο/Η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου ενημερώνει τον Χρήστη ότι, προκειμένου η περιήγησή του στον Ιστότοπο να είναι εφικτή και ασφαλής εκ μέρους του, θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και τα μέσα (π.χ., ενδεικτικά, πρόσβαση στο διαδίκτυο) για τα οποία ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και δεν έχει κανένα δικαίωμα να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι του/της υπευθύνου/ης του Ιστότοπου σε περίπτωση που π.χ., ενδεικτικά, υποστεί οποιαδήποτε βλάβη (π.χ. βλάβη της συσκευής μέσω της οποίας περιηγείται κ.λπ.) από την επίσκεψη και περιήγηση στον Ιστότοπο δεν είναι δυνατή η σύνδεσή του με τον Ιστότοπο κ.λπ..

5.3 Ο Χρήστης αποδέχεται ότι το σύνολο των πληροφοριών, που περιλαμβάνει ο Ιστότοπος έχει αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν συνιστούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο νομική συμβουλή, προτροπή επιλογής νομικής ενέργειας, επίλυση νομικού προβλήματος ή οποιαδήποτε άλλη παρεμφερή ενέργεια εκ μέρους του/της υπεύθυνου του Ιστότοπου. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατανόηση των περιεχόμενων στον Ιστότοπο πληροφοριών καθώς και την περαιτέρω διαχείρισή τους και δεν έχει κανένα δικαίωμα να εγείρει έναντι του/της υπεύθυνου/ης του Ιστότοπου οποιαδήποτε αξίωση εξ αυτού του λόγου.

6.Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

6.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Διαδικτυακού Χώρου μπορεί να αποτελεί αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του/ της δικηγορικής εταιρείας ή/και τρίτων προσώπων συμβατικά συνδεομένων με αυτήν. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην έννοια του περιεχομένου του Διαδικτυακού Χώρου, ως ανωτέρω σημειώνεται, εμπίπτουν οι φωτογραφίες, τα αρχεία, τα λογότυπα, τα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα λογισμικά, τα κείμενα κ.λπ..

6.2 Ο/Η υπεύθυνος/η δηλώνει και ο Χρήστης αποδέχεται: (α) ότι ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε μορφή εμπορικής ή/και οικονομικής εκμετάλλευσης του συνόλου ή/και τμήματος του περιεχομένου του Διαδικτυακού Χώρου και (β) ότι  είναι επιτρεπτή για τον Χρήστη η χρήση του Ιστότοπου ή τμήματος αυτού μόνο για προσωπική και μη εμπορική και μη οικονομικά εκμεταλλεύσιμη χρήση.

6.3 Το υλικό που υπάρχει στον Ιστότοπο δεν μπορεί να τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, δημοσιευθεί, εκτελεσθεί ή χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό χωρίς ρητή γραπτή άδεια από τον αρμόδιο πάροχο του περιεχομένου ή του υλικού, συμπεριλαμβανομένων και των συνδέσεων (links) προς τρίτους. Ο/Η υπεύθυνος/η δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν λάβει την προαναφερόμενη ρητή γραπτή άδεια την οποία προτείνει ο/η υπεύθυνος/η.

7.Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

7.1 Στις περιπτώσεις Χρηστών που ενδιαφέρονται να απευθύνουν ερωτήματα, να λάβουν δωρεάν βιβλία της εταιρείας, να ενημερωθούν για τις διαδικασίες που ακολουθεί η εταιρεία, να συζητήσουν για υπόθεσή τους, ο Ιστότοπος ενδέχεται να ζητάει από τα προσωπικά δεδομένα μόνο ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) σε διάφορα σημεία του Ιστοτόπου και μόνο εφόσον οι Χρήστες επιλέγουν να επικοινωνούν με τον Ιστότοπο για τους ανωτέρω σκοπούς. Στις πιο πάνω περιπτώσεις, η δικηγορική εταιρεία και ο Ιστότοπος δεν θα ζητήσουν ποτέ και για οποιοδήποτε λόγο άλλου είδους στοιχείο ή προσωπικό δεδομένο του Χρήστη εφόσον ο τελευταίος δεν απευθύνει ερώτημα στον Ιστότοπο. Ως εκ τούτου, ο/η υπεύθυνος του Ιστότοπου δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν ζητηθεί σε Χρήστη να καταχωρίσει προσωπικά του δεδομένα σε άλλες ειδικές φόρμες επικοινωνίας που δεν θα ανήκουν στον Ιστότοπο της δικηγορικής εταιρείας. Υπογραμμίζεται ότι όταν απευθύνετε ερωτήματα, αιτείστε να λάβετε δωρεάν βιβλία της εταιρείας ή να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες που ακολουθεί η εταιρεία ή να ενημερωθείτε για υπόθεσή σας αποδέχεστε πλήρως το γεγονός ότι καταχωρείτε το ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και συναινείτε ανεπιφύλακτα σε αυτό καθώς και στην αμφίδρομη επικοινωνία μας για τους ανωτέρω σκοπούς τηλεφωνικά ή με ενημερωτικά e-mails (newsletters) και αποδέχεστε την επεξεργασία των ως άνω δεδομένων που μας παραχωρήσατε σε συνδυασμό με τη διεύθυνση IP σας και τα δεδομένα που δίνετε εσείς μέσω cookies αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μας και της εμπειρίας πλοήγησής σας στον Ιστότοπο. Η ίδια συναίνεση δίδεται και όταν κάνετε σχολιασμό κάτω από σχετική ανάρτηση (π.χ. άρθρο, επικαιρότητα) όπως αυτό δημοσιεύεται στον Ιστότοπο. Παρά ταύτα, δεδομένα που αποστέλλονται εκουσίως μέσω Πλαισίων Επικοινωνίας (π.χ. e-mail, ονοματεπώνυμο,) χρησιμοποιούνται μόνον για τη διεκπεραίωση της επικοινωνίας. Τα δεδομένα σας δεν πρόκειται να εμφανιστούν ποτέ σε κάποια δημοσίως προσβάσιμη ιστοσελίδα ή να δοθούν σε τρίτους.

Σε κάθε περίπτωση ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των Χρηστών και μέσα στο εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Ιστότοπου.

Για αναλυτική πληροφόρησή σας ως προς την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων μεταβείτε εδώ.

7.2 Ο/Η υπεύθυνος/η δηλώνει ότι λαμβάνει κάθε μέτρο για την τήρηση του απορρήτου των στοιχείων του Χρήστη.

7.3 Ο Χρήστης, στην περίπτωση που επιθυμεί να επικοινωνήσει με τον/την υπεύθυνο/η του Ιστότοπου μέσω του Ιστότοπου απαιτείται να δηλώσει κάποια στοιχεία και με μόνη τη δήλωση αυτών των στοιχείων εκ μέρους του συναινεί με τη συλλογή και την επεξεργασία  των στοιχείων αυτών για το σκοπό της ανωτέρω επικοινωνίας.

7.4 Ο/Η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου δηλώνει προς τον Χρήστη ότι  εάν δεν έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συναίνεση του δεν προβαίνει σε αποκάλυψη των στοιχείων του, πλην της περίπτωσης που τούτο θα απαιτηθεί από τον Νόμο. Σε κάθε περίπτωση ο/η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου δηλώνει στον Χρήστη, και ο Χρήστης συναινεί, ότι η χρήση των δηλωθέντων στοιχείων θα γίνει στο πλαίσιο της επικοινωνίας με αυτόν ή στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών προς αυτόν από τον/την ίδιο/α ή/και την εταιρεία υποστήριξης και κατασκευής του Ιστότοπου (www.sitematters.gr) και ότι ο/η υπεύθυνος/η δεν ευθύνεται για την τυχόν μη επίτευξη επικοινωνίας λόγω μη επικαιροποιημένων ή ανακριβών ή αναληθών δηλωθέντων στοιχείων εκ μέρους του Χρήστη. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι είναι υποχρεωμένος να δηλώνει ακριβή, αληθή και επικαιροποιημένα στοιχεία και ο/η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης αυτής της υποχρέωσης εκ μέρους του Xρήστη και ο Xρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του/της υπευθύνου/ης και οποιουδήποτε τρίτου.

7.5 Χρήστης ο οποίος έχει προβεί σε δήλωση στοιχείων μέσω της χρήσης του Ιστότοπου, έχει τα δικαιώματα τα οποία προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679 της ΕΕ και η εν γένει σχετική νομοθεσία.

7.6 Newsletters: Για την περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) μέσω του Ιστότοπου, ο/η υπεύθυνος/η δηλώνει προς τον Χρήστη ότι η συλλογή των στοιχείων και στη συνέχεια η αποστολή των ενημερωτικών μηνυμάτων στη δηλωθείσα από αυτόν ηλεκτρονική διεύθυνση, λαμβάνει χώρα κατόπιν της ρητής συναίνεσης του Χρήστη, ο οποίος με μόνη την εγγραφή του ρητώς συναινεί με τη συλλογή των στοιχείων του, την επεξεργασία τους για τον συγκεκριμένο σκοπό και τη συνακόλουθη αποστολή σε αυτόν των ενημερωτικών μηνυμάτων. Αμέσως μετά την εγγραφή στο newsletter o Χρήστης  θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα, που θα επιβεβαιώνει την εγγραφή του. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ενεργοποιήσει την επιλογή πιέζοντας τον υπερσύνδεσμο link που θα του δοθεί θα διαγραφεί εύκολα και απλά από newsletter. Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα τόσο να αιτηθεί τη διαγραφή του από τη λίστα των παραληπτών, πιέζοντας τον σχετικό σύνδεσμο διαγραφής που βρίσκεται στο e-mail που θα του σταλεί στο πρώτο και σε κάθε επόμενο newsletter, όσο και την επικαιροποίηση των δηλωθέντων στοιχειών του. Ταυτόχρονα ο «χρήστης» δεσμεύεται ότι θα κρατά τα στοιχεία του επικαιροποιημένα και ο/η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου  δεν φέρει καμία ευθύνη για τη  μη επίτευξη  επικοινωνίας μέσω της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας λόγω π.χ. μη επικαιροποιημένων στοιχείων. Για την περίπτωση που ο «χρήστης» επιθυμεί να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του ή να αιτηθεί τη διαγραφή του από τη λίστα παραληπτών newsletters πρέπει να επικοινωνεί με τον/την υπεύθυνο/η του Ιστότοπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@iccoler.gr μέσω της δηλωθείσας από αυτόν διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ειδικά για την περίπτωση κατά την οποία ο «χρήστης» επιθυμεί να διαγραφεί από τη λίστα των παραληπτών newsletters πρέπει, εκτός από το να επιλέξει την ένδειξη unsubscribe μέσω του newsletter, το οποίο έχει λάβει,  να επικοινωνήσει και με τον/την υπεύθυνο/η του Ιστότοπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@iccoler.gr  μέσω της δηλωθείσας από αυτόν διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ο/Η υπεύθυνος/η δηλώνει ότι τα ενημερωτικά μηνύματα που ενδέχεται να αποστείλει θα αφορούν είτε τις προσφερόμενες νομικές υπηρεσίες είτε εν γένει νομική ενημέρωση πληροφοριακού χαρακτήρα. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποστολής newsletter ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει εντός 24 ωρών από τη λήψη του μηνύματος τη διαχείριση του Ιστότοπου  στο suppport@bcla.gr, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος επιβουλεύεται την υπηρεσία. Σε διαφορετική περίπτωση η διαχείριση δεν ευθύνεται  για ο,τιδήποτε αναφορικά με αυτή την αποστολή. Ο Ιστότοπος δεν πρόκειται να δώσει σε κανέναν τρίτο τη λίστα του newsletter η οποία και τηρείται σε ασφαλές περιβάλλον με τις κατάλληλες διαπιστεύσεις και πρωτόκολλα ασφαλείας. Η διαχείριση και η δικηγορική εταιρεία λαμβάνει όλα τα γνωστά και αποδεκτά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των αρχείων έναντι κακόβουλων επιθέσεων και ως εκ τούτου αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που τρίτος ανακτήσει με οποιαδήποτε μέθοδο κακόβουλα το σχετικό υλικό χρησιμοποιώντας παράνομα ή νόμιμα τεχνικά μέσα. Τόσο ο Ιστότοπος όσο και η δικηγορική εταιρεία δεν ευθύνονται σε περίπτωση κακόβουλης επίθεσης hacking στον Ιστότοπο και στα δεδομένα του, δεδομένου ότι ο Ιστότοπος τηρεί πάντοτε τις τελευταίες και ενημερωμένες εκδόσεις προστασίας ασφαλείας. Η ευθύνη δε αυτή δεν υφίσταται σε καμία περίπτωση εάν η κυβερνοεπίθεση στα συστήματα ασφαλείας γίνει απευθείας στον server, δεδομένου ότι δεν είναι στην αποκλειστική ευχέρεια του Ιστότοπου η παρέμβαση διόρθωσης του προβλήματος, αλλά στον διαχειριστή τού server. Προς τούτο η δικηγορική εταιρεία συνεργάζεται με διαχειριστή server που αποδεικνύει ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας και προστασίας έναντι κακόβουλων επιθέσεων τρίτων.

7.7 Cookies: Ο/Η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου ενημερώνει τον Χρήστη ότι ο Ιστότοπος κάνει χρήση μικρών αρχείων με πληροφορίες (“cookies”) για την αναγνώριση του Χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Ιστότοπου. H εκάστοτε ιστοσελίδα η οποία χρησιμοποιεί cookies τα αποθηκεύει, πιο συγκεκριμένα  ο εξυπηρετητής ιστού –web server, στη συσκευή περιήγησης του εκάστοτε χρήστη της έτσι ώστε κάθε φορά που ο χρήστης επισκέπτεται τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, η ιστοσελίδα δύναται να ανακτήσει τις πληροφορίες αυτές. Ο/H υπεύθυνος/η ενημερώνει τον Χρήστη ότι τα cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και ότι η χρήση των cookies του/της επιτρέπουν ενδεικτικά να συλλέξει πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του Ιστότοπου ενώ επίσης εξυπηρετούν την πλοήγηση  του Χρήστη. Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης  έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την απόρριψη των cookies μέσω των καταλλήλων ρυθμίσεων από τον φυλλομετρητή, ενώ  με τη χρήση των  cookies  δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας του  Χρήστη. Η απόρριψη των cookies ενδέχεται να επηρεάσει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες του Διαδικτυακού Χώρου.

Ο/H υπεύθυνος/η ενημερώνει τον Χρήστη ότι ο Ιστότοπος κάνει χρήση της υπηρεσίας Google analytics.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ρυθμίσετε τον browser σας για να μην αποδέχεται τη χρήση cookies πιέστε εδώ για να σας δοθούν πληροφορίες.

7.8 Ο/Η υπεύθυνος/η ενημερώνει τον Χρήστη ότι στην περίπτωση κατά την οποία  επισκεφθεί διαδικτυακούς χώρους τρίτων μέσω συνδέσμων και υπερσυνδέσμων του Ιστότοπου είναι χρήσιμο πριν την περιήγηση του σε αυτούς να ενημερωθεί για την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών των διαδικτυακών χώρων για την οποία ο/η υπεύθυνος/η δεν φέρει καμία ευθύνη.

7.9 Απόρρητο και ασφάλεια. Ο/Η υπεύθυνος/η δηλώνει ότι λαμβάνει μέριμνα για τη διασφάλιση απορρήτου οποιασδήποτε πληροφορίας διαβιβαστεί από τον Χρήστη προς αυτήν μέσω της χρήσης του Ιστότοπου και ότι  ενδεχομένως να προβαίνει σε χρήση των πληροφοριών αυτών στο πλαίσιο επικοινωνίας με τον Χρήστη μέσω του Διαδικτυακού Χώρου ή των προσφερομένων σε αυτόν υπηρεσιών, όπως ήδη ανωτέρω περιγράφεται.

7.10 Σε κάθε περίπτωση ο/η υπεύθυνος/η ενημερώνει τον Χρήστη ότι για την ασφαλή περιήγησή του στον Διαδικτυακό Χώρο, όπως ήδη  ανωτέρω υπό στοιχ. 5.2 έχει αναφερθεί, πρέπει να διαθέτει με δική του επιμέλεια κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και μέσα.

7.11 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή/και ερώτηση σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να  επικοινωνήσετε μαζί μας στο dpo@iccoler.gr

8.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

8.1. Με τη χρήση του Ιστότοπου ο Χρήστης τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους παραπάνω όρους, περιορισμούς και αποποιήσεις ευθυνών και συναινεί σε ό,τι χρειάζεται συναίνεση με βάση τα ανωτέρω.

8.2  Οι παρόντες όροι χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

8.3  Οποιαδήποτε τροποποίηση ή/και αναθεώρηση  των παρόντων όρων αποδεικνύεται μόνο εγγράφως.

8.4  Η ακυρότητα ενός όρου δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων.

8.5  Η μη άσκηση από τον/την υπεύθυνο/η του Ιστότοπου οποιουδήποτε δικαιώματός του/της δεν συνεπάγεται παραίτηση από αυτό.

8.6  Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από την ερμηνεία ή την εφαρμογή των παρόντων όρων και δεν είναι εφικτή η φιλική διευθέτησή της αρμόδια καθίστανται τα δικαστήρια της Αθήνας.

BCLA Δικηγορική Εταιρεία© 2021 – Κατασκευή Ιστοσελίδας Sitematters.gr

Όροι χρήσης

1.Εισαγωγή

Ο ιστότοπος oym.gr είναι ο δικτυακός τόπος του τμήματος που ασχολείται με την υποστήριξη μεταναστών της δικηγορικής εταιρείας BCLA Legal Advisors Business Consultants – Δ. Δημητρίου & Συνεργάτες, η οποία είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 80544 (εφεξής και ως η «εταιρεία» ή η «δικηγορική εταιρεία»).

Η δικηγορική εταιρεία έχει έδρα στην Καλλιθέα Αττικής επί της Λεωφόρου Συγγρού 262, Τ.Κ. 17672, τηλέφωνο επικοινωνίας 211 0121395 και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@iccoler.gr.

H   χρήση  του ιστότοπου oym.gr  διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης.

Για τις ανάγκες των παρόντων όρων, ο διαδικτυακός τόπος oym.gr θα καλείται «Ιστότοπος» ή «Διαδικτυακός Χώρος».

  1. Προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου

2.1 Ο εκάστοτε επισκέπτης του Διαδικτυακού Χώρου, ο οποίος για τις ανάγκες των παρόντων όρων  χρήσης  καλείται «Χρήστης», αποδέχεται ότι με μόνη την περιήγησή του στον Διαδικτυακό Χώρο συναινεί με το περιεχόμενο των όρων χρήσης που διέπουν τη λειτουργία του, τους οποίους δηλώνει ότι ανέγνωσε, κατενόησε και αποδέχεται. Περαιτέρω, ο Χρήστης δηλώνει ότι κάθε φορά που περιηγείται τον Διαδικτυακό Χώρο θα λαμβάνει γνώση των όρων χρήσης και πιθανών μελλοντικών  προσθηκών ή/και τροποποιήσεων αυτών και συναινεί με αυτούς με μόνη τη χρήση του Διαδικτυακού Χώρου, άλλως, σε περίπτωση διαφωνίας, καλείται να μη συνεχίζει την περιήγηση.

2.2 Ο Χρήστης με την περιήγησή του στον Ιστότοπο έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για το είδος και τη φύση των προσφερόμενων νομικών υπηρεσιών της δικηγορικής εταιρείας καθώς και να λάβει γνώση  πληροφοριακού και μόνο χαρακτήρα νομικών ενημερώσεων. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αποσκοπούν στο να αντικαταστήσουν ή να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο νομικών συμβουλών ή υπηρεσιών. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στη δικηγορική εταιρεία προκειμένου να λάβετε τέτοιες συμβουλές ή υπηρεσίες.

Πιο ειδικά:

Ο Ιστότοπος δεν παρέχει σε καμία περίπτωση, κατ’ επάγγελμα ή έμμισθα, νομικές ή δικηγορικές συμβουλές. Παραθέτει τη νομική επικαιρότητα και εκφράζει απλώς και μόνο απόψεις για διάφορα θέματα νομικού ενδιαφέροντος που ανακύπτουν. Η συμμετοχή των επισκεπτών και οι ενημερωτικού χαρακτήρα ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιστότοπου παρέχονται δωρεάν. Αμειβόμενες νομικές συμβουλές και δικηγορικές υπηρεσίες παρέχονται μόνον γραπτώς και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί σύναψη σχετική σύμβασης εντολής με τον εντολέα.

Οποιαδήποτε αναφορά από τον Ιστότοπο ή τρίτους σε νομικό θέμα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ότι έχει την παρακάτω έννοια:

(α) Ότι πρόκειται για μια γενική και σύντομη απάντηση αυστηρά ενημερωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο ενός διαλόγου νομικού ενδιαφέροντος, την έναρξη του οποίου επεδίωξε ο Χρήστης.

(β) Δεν υποκαθιστά με κανένα τρόπο τη σχέση μεταξύ δικηγόρου και εντολέα–πελάτη, δεν αποτελεί νομική συμβουλή και δεν επιχειρείται η προσέλκυση και ο προσεταιρισμός υποψηφίων πελατών. Ο κάθε ένας είναι ελεύθερος να επιλέξει εάν θα καταθέσει τη δική του γνώμη, τηρώντας πάντα τους νόμους και χωρίς να θίγονται πρόσωπα και θεσμοί. Σε περίπτωση που θιγούν πρόσωπα και θεσμοί η διαχείριση του                Ιστότοπου νομιμοποιείται να αποσύρει κάθε σχετική αναφορά και να καταγγείλει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά με κάθε νόμιμο τρόπο. Το ίδιο μπορούν να κάνει και Χρήστης του Ιστότοπου, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@bcla.gr της δικηγορικής εταιρείας.

(γ) Η ενημέρωση από τον Ιστότοπο και οι πληροφορίες που μέσω αυτού θα συλλέξετε χρησιμοποιούνται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη, καθώς αποτελούν απλές γνώμες και σκέψεις, χωρίς χαρακτήρα νομικής συμβουλής ή δικηγορικής υπηρεσίας.

(δ) Οι απαντήσεις και πληροφορίες που δίδονται σε Χρήστες επί ερωτήσεών τους νομικού περιεχομένου ή νομικής θεματολογίας είναι αυστηρά ενημερωτικού χαρακτήρα, γενικές και σύντομες, στο πλαίσιο διαλόγου και δεν δίδονται, με κανένα τρόπο, στο πλαίσιο σχέσης εντολής μεταξύ δικηγόρου και εντολέα–πελάτη, χρησιμοποιούνται δε σε κάθε περίπτωση με αποκλειστική ευθύνη του ερωτώντος Χρήστη.

(ε) Δεν φέρουμε οιαδήποτε απολύτως ευθύνη από τη χρησιμοποίηση των παρεχομένων εντός του ανωτέρω πλαισίου απαντήσεων ή πληροφοριών. Όσοι Χρήστες προβαίνουν σε ερωτήσεις νομικής θεματολογίας τού ενδιαφέροντός τους, αυτομάτως και άνευ άλλης διατύπωσης αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τα παραπάνω ως προϋπόθεση και όρο.

(στ) Σχέση εντολέα με τη δικηγορική εταιρεία δημιουργείται μόνο κατόπιν ρητής έγγραφης συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη ή περιήγηση στον Ιστότοπο ή/και την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στη δικηγορική εταιρεία και τους συνεργάτες της. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής, η οποία προκύπτει και αποδεικνύεται από σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της δικηγορικής εταιρείας και του εντολέα, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

2.3 Ρητώς συμφωνείται ότι ο Χρήστης έχει συμπληρώσει το 18ο έτος τής ηλικίας του.

2.4 Ρητώς συμφωνείται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Χρήστης θα επιλέξει να κάνει χρήση συγκεκριμένης κατηγορίας από τον Ιστότοπο, όπως π.χ. να συμπληρώσει τη φόρμα επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, θα απαιτηθεί να συμπληρώσει ορισμένα προσωπικά στοιχεία που θα του ζητηθούν.

2.5 Τα όποια μηνύματα των Χρηστών αλλά και τα όποια μηνύματα προς Χρήστες είναι απολύτως εμπιστευτικά και αποκλειστικά για τη χρήση τού προσώπου στο οποίο καθένα απευθύνεται και το οποίο ζήτησε την επικοινωνία. Κανένα μέρος από αυτά δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να προσαρμοστεί, να αντιγραφεί ή να διαβιβαστεί χωρίς τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη. Εάν παραλήπτης μηνύματος δεν είναι ο κατονομαζόμενος παραλήπτης, θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με τον αποστολέα και να διαγράψει το μήνυμα και οποιαδήποτε επισύναψη από το σύστημά του. Η χωρίς εξουσιοδότηση δημοσίευση, η χρήση, η διάδοση, η αποστολή, η εκτύπωση ή η αντιγραφή οποιουδήποτε μηνύματος από μη έγκυρο παραλήπτη και των σχετικών επισυνάψεών του απαγορεύονται αυστηρά. Ορισμένες σελίδες του Ιστότοπου ενδέχεται να απαιτούν συνθηματικό για την ανάγνωσή τους. Ο ενδιαφερόμενος Χρήστης μπορεί να ζητήσει να του αποσταλούν κωδικοί για την ανάγνωσή τους. Οι κωδικοί είναι μιας χρήσης και με περιορισμένη διάρκεια για να μην γίνεται κακή χρήση της υπηρεσίας. Απαγορεύεται η γνωστοποίηση του κωδικού σε τρίτο πρόσωπο πέραν από εκείνο το οποίο αιτήθηκε την αποστολή του. Οι κωδικοί αφορούν προσωπικά των αναγνώστη, δεν κοινοποιούνται ούτε και γνωστοποιούνται σε τρίτους. Σε διαφορετική περίπτωση η διαχείριση του Ιστότοπου επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος.

2.6 Σε περίπτωση οποιασδήποτε ενημέρωσης σχετικά με τη χρήση τού Ιστότοπου ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον/την υπεύθυνο/η του Ιστότοπου είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης support@iccoler.gr είτε καλώντας στο τηλέφωνο επικοινωνίας  2111883711.

  1. Τροποποιήσεις

3.1 Ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος δύναται να αλλάξει τόσο κατά τη δομή όσο και κατά το περιεχόμενό του,  όπως π.χ., ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με την προσθήκη, κατάργηση ή/και τροποποίηση κάποιας κατηγορίας, ενότητας, εφαρμογής, λογισμικού  κ.λπ., με την κατάργηση του συνόλου αυτής κ.λπ., κατά την ελεύθερη κρίση της δικηγορικής εταιρείας και άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού.

3.2 Ο Χρήστης δέχεται ότι κάθε φορά με μόνη την περιήγησή του έχει ενημερωθεί για πιθανές τροποποιήσεις λειτουργίας του Ιστότοπου καθώς και για πιθανές αντίστοιχες τροποποιήσεις των σχετικών όρων χρήσης και υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει γνώση αυτών κάθε φορά κατά την περιήγησή του.

  1. Σύνδεσμοι – Υπερσύνδεσμοι

4.1 Ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο Διαδικτυακός Χώρος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή/και υπερσυνδέσμους προς διαδικτυακούς χώρους τρίτων προσώπων φυσικών ή/και νομικών, με τους οποίους ο/η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου δεν έχει καμία σχέση και δεν φέρει καμία ευθύνη για το εν γένει περιεχόμενο και τη λειτουργία αυτών.

4.2 Επισημαίνεται στον Χρήστη ότι κάθε ένας από τους διαδικτυακούς τόπους, που συνδέεται με τον Ιστότοπο διέπεται από δικούς τους όρους χρήσης, των οποίων ο Χρήστης πρέπει να λάβει γνώση πριν περιηγηθεί σε αυτούς. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο/η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε από αυτούς τους τρίτους ιστότοπους ή και για το περιεχόμενό τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης των εν λόγω τρίτων διαδικτυακών χώρων. Ο/Η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου έχει το δικαίωμα να ζητήσει την απομάκρυνση οποιασδήποτε σύνδεσης προς τον Ιστότοπο για την προστασία της φήμης, των διακριτικών γνωρισμάτων και των εν γένει δικαιωμάτων τής δικηγορικής εταιρείας.

  1. Περιορισμός ευθύνης

5.1 Ο/Η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου ενημερώνει τον Χρήστη, και ο Χρήστης το αποδέχεται, ότι έχει οργανώσει τη λειτουργία του Ιστότοπου ώστε να είναι δυνατή η συνεχής και χωρίς προβλήματα περιήγηση σε αυτόν. Ωστόσο, για λόγους που δεν οφείλονται στον/στην υπεύθυνο/η του Ιστότοπου και ιδίως εξαιτίας της φύσης των διαδικασιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ίσως ανακύψουν προβλήματα στον Ιστότοπο π.χ., ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,  διαταραχές, καθυστερήσεις, λάθη, παραλείψεις ή ιοί, στον τρόπο εμφάνισης ορισμένων σελίδων, κατηγοριών, στη λειτουργία εφαρμογών κ.α.. Συνεπώς, οι πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε τύπου, ρητές ή σιωπηρές, σχετικά με την ακρίβεια, το έγκαιρο και την πληρότητα. Σε καμία περίπτωση η δικηγορική εταιρεία και οι εταίροι, διαχειριστές, υπάλληλοι και κάθε είδους συνεργάτες αυτής, όπως και ο/ η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Χρήστη  εξ αυτής της αιτίας. Ο Χρήστης δηλώνει και αποδέχεται ότι δεν διατηρεί καμία αξίωση έναντι του/της υπευθύνου/ης του Ιστότοπου για προβλήματα που ενδεχομένως ανακύψουν εξ αυτού του λόγου.

5.2 Ο/Η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου ενημερώνει τον Χρήστη ότι, προκειμένου η περιήγησή του στον Ιστότοπο να είναι εφικτή και ασφαλής εκ μέρους του, θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και τα μέσα (π.χ., ενδεικτικά, πρόσβαση στο διαδίκτυο) για τα οποία ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και δεν έχει κανένα δικαίωμα να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι του/της υπευθύνου/ης του Ιστότοπου σε περίπτωση που π.χ., ενδεικτικά, υποστεί οποιαδήποτε βλάβη (π.χ. βλάβη της συσκευής μέσω της οποίας περιηγείται κ.λπ.) από την επίσκεψη και περιήγηση στον Ιστότοπο δεν είναι δυνατή η σύνδεσή του με τον Ιστότοπο κ.λπ..

5.3 Ο Χρήστης αποδέχεται ότι το σύνολο των πληροφοριών, που περιλαμβάνει ο Ιστότοπος έχει αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν συνιστούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο νομική συμβουλή, προτροπή επιλογής νομικής ενέργειας, επίλυση νομικού προβλήματος ή οποιαδήποτε άλλη παρεμφερή ενέργεια εκ μέρους του/της υπεύθυνου του Ιστότοπου. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατανόηση των περιεχόμενων στον Ιστότοπο πληροφοριών καθώς και την περαιτέρω διαχείρισή τους και δεν έχει κανένα δικαίωμα να εγείρει έναντι του/της υπεύθυνου/ης του Ιστότοπου οποιαδήποτε αξίωση εξ αυτού του λόγου.

 

  1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

6.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Διαδικτυακού Χώρου μπορεί να αποτελεί αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του/ της δικηγορικής εταιρείας ή/και τρίτων προσώπων συμβατικά συνδεομένων με αυτήν. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην έννοια του περιεχομένου του Διαδικτυακού Χώρου, ως ανωτέρω σημειώνεται, εμπίπτουν οι φωτογραφίες, τα αρχεία, τα λογότυπα, τα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα λογισμικά, τα κείμενα κ.λπ..

6.2 Ο/Η υπεύθυνος/η δηλώνει και ο Χρήστης αποδέχεται: (α) ότι ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε μορφή εμπορικής ή/και οικονομικής εκμετάλλευσης του συνόλου ή/και τμήματος του περιεχομένου του Διαδικτυακού Χώρου και (β) ότι  είναι επιτρεπτή για τον Χρήστη η χρήση του Ιστότοπου ή τμήματος αυτού μόνο για προσωπική και μη εμπορική και μη οικονομικά εκμεταλλεύσιμη χρήση.

6.3 Το υλικό που υπάρχει στον Ιστότοπο δεν μπορεί να τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, δημοσιευθεί, εκτελεσθεί ή χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό χωρίς ρητή γραπτή άδεια από τον αρμόδιο πάροχο του περιεχομένου ή του υλικού, συμπεριλαμβανομένων και των συνδέσεων (links) προς τρίτους. Ο/Η υπεύθυνος/η δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν λάβει την προαναφερόμενη ρητή γραπτή άδεια την οποία προτείνει ο/η υπεύθυνος/η.

  1. Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

7.1 Στις περιπτώσεις Χρηστών που ενδιαφέρονται να απευθύνουν ερωτήματα, να λάβουν δωρεάν βιβλία της εταιρείας, να ενημερωθούν για τις διαδικασίες που ακολουθεί η εταιρεία, να συζητήσουν για υπόθεσή τους, ο Ιστότοπος ενδέχεται να ζητάει από τα προσωπικά δεδομένα μόνο ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) σε διάφορα σημεία του Ιστοτόπου και μόνο εφόσον οι Χρήστες επιλέγουν να επικοινωνούν με τον Ιστότοπο για τους ανωτέρω σκοπούς. Στις πιο πάνω περιπτώσεις, η δικηγορική εταιρεία και ο Ιστότοπος δεν θα ζητήσουν ποτέ και για οποιοδήποτε λόγο άλλου είδους στοιχείο ή προσωπικό δεδομένο του Χρήστη εφόσον ο τελευταίος δεν απευθύνει ερώτημα στον Ιστότοπο. Ως εκ τούτου, ο/η υπεύθυνος του Ιστότοπου δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν ζητηθεί σε Χρήστη να καταχωρίσει προσωπικά του δεδομένα σε άλλες ειδικές φόρμες επικοινωνίας που δεν θα ανήκουν στον Ιστότοπο της δικηγορικής εταιρείας. Υπογραμμίζεται ότι όταν απευθύνετε ερωτήματα, αιτείστε να λάβετε δωρεάν βιβλία της εταιρείας ή να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες που ακολουθεί η εταιρεία ή να ενημερωθείτε για υπόθεσή σας αποδέχεστε πλήρως το γεγονός ότι καταχωρείτε το ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και συναινείτε ανεπιφύλακτα σε αυτό καθώς και στην αμφίδρομη επικοινωνία μας για τους ανωτέρω σκοπούς τηλεφωνικά ή με ενημερωτικά e-mails (newsletters) και αποδέχεστε την επεξεργασία των ως άνω δεδομένων που μας παραχωρήσατε σε συνδυασμό με τη διεύθυνση IP σας και τα δεδομένα που δίνετε εσείς μέσω cookies αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μας και της εμπειρίας πλοήγησής σας στον Ιστότοπο. Η ίδια συναίνεση δίδεται και όταν κάνετε σχολιασμό κάτω από σχετική ανάρτηση (π.χ. άρθρο, επικαιρότητα) όπως αυτό δημοσιεύεται στον Ιστότοπο. Παρά ταύτα, δεδομένα που αποστέλλονται εκουσίως μέσω Πλαισίων Επικοινωνίας (π.χ. e-mail, ονοματεπώνυμο,) χρησιμοποιούνται μόνον για τη διεκπεραίωση της επικοινωνίας. Τα δεδομένα σας δεν πρόκειται να εμφανιστούν ποτέ σε κάποια δημοσίως προσβάσιμη ιστοσελίδα ή να δοθούν σε τρίτους.

Σε κάθε περίπτωση ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των Χρηστών και μέσα στο εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Ιστότοπου.

Για αναλυτική πληροφόρησή σας ως προς την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων μεταβείτε εδώ.

7.2 Ο/Η υπεύθυνος/η δηλώνει ότι λαμβάνει κάθε μέτρο για την τήρηση του απορρήτου των στοιχείων του Χρήστη.

7.3 Ο Χρήστης, στην περίπτωση που επιθυμεί να επικοινωνήσει με τον/την υπεύθυνο/η του Ιστότοπου μέσω του Ιστότοπου απαιτείται να δηλώσει κάποια στοιχεία και με μόνη τη δήλωση αυτών των στοιχείων εκ μέρους του συναινεί με τη συλλογή και την επεξεργασία  των στοιχείων αυτών για το σκοπό της ανωτέρω επικοινωνίας.

7.4 Ο/Η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου δηλώνει προς τον Χρήστη ότι  εάν δεν έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συναίνεση του δεν προβαίνει σε αποκάλυψη των στοιχείων του, πλην της περίπτωσης που τούτο θα απαιτηθεί από τον Νόμο. Σε κάθε περίπτωση ο/η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου δηλώνει στον Χρήστη, και ο Χρήστης συναινεί, ότι η χρήση των δηλωθέντων στοιχείων θα γίνει στο πλαίσιο της επικοινωνίας με αυτόν ή στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών προς αυτόν από τον/την ίδιο/α ή/και την εταιρεία υποστήριξης και κατασκευής του Ιστότοπου (www.sitematters.gr) και ότι ο/η υπεύθυνος/η δεν ευθύνεται για την τυχόν μη επίτευξη επικοινωνίας λόγω μη επικαιροποιημένων ή ανακριβών ή αναληθών δηλωθέντων στοιχείων εκ μέρους του Χρήστη. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι είναι υποχρεωμένος να δηλώνει ακριβή, αληθή και επικαιροποιημένα στοιχεία και ο/η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης αυτής της υποχρέωσης εκ μέρους του Xρήστη και ο Xρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του/της υπευθύνου/ης και οποιουδήποτε τρίτου.

7.5 Χρήστης ο οποίος έχει προβεί σε δήλωση στοιχείων μέσω της χρήσης του Ιστότοπου, έχει τα δικαιώματα τα οποία προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679 της ΕΕ και η εν γένει σχετική νομοθεσία.

7.6 Newsletters: Για την περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) μέσω του Ιστότοπου, ο/η υπεύθυνος/η δηλώνει προς τον Χρήστη ότι η συλλογή των στοιχείων και στη συνέχεια η αποστολή των ενημερωτικών μηνυμάτων στη δηλωθείσα από αυτόν ηλεκτρονική διεύθυνση, λαμβάνει χώρα κατόπιν της ρητής συναίνεσης του Χρήστη, ο οποίος με μόνη την εγγραφή του ρητώς συναινεί με τη συλλογή των στοιχείων του, την επεξεργασία τους για τον συγκεκριμένο σκοπό και τη συνακόλουθη αποστολή σε αυτόν των ενημερωτικών μηνυμάτων. Αμέσως μετά την εγγραφή στο newsletter o Χρήστης  θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα, που θα επιβεβαιώνει την εγγραφή του. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ενεργοποιήσει την επιλογή πιέζοντας τον υπερσύνδεσμο link που θα του δοθεί θα διαγραφεί εύκολα και απλά από newsletter. Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα τόσο να αιτηθεί τη διαγραφή του από τη λίστα των παραληπτών, πιέζοντας τον σχετικό σύνδεσμο διαγραφής που βρίσκεται στο e-mail που θα του σταλεί στο πρώτο και σε κάθε επόμενο newsletter, όσο και την επικαιροποίηση των δηλωθέντων στοιχειών του. Ταυτόχρονα ο «χρήστης» δεσμεύεται ότι θα κρατά τα στοιχεία του επικαιροποιημένα και ο/η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου  δεν φέρει καμία ευθύνη για τη  μη επίτευξη  επικοινωνίας μέσω της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας λόγω π.χ. μη επικαιροποιημένων στοιχείων. Για την περίπτωση που ο «χρήστης» επιθυμεί να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του ή να αιτηθεί τη διαγραφή του από τη λίστα παραληπτών newsletters πρέπει να επικοινωνεί με τον/την υπεύθυνο/η του Ιστότοπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@iccoler.gr μέσω της δηλωθείσας από αυτόν διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ειδικά για την περίπτωση κατά την οποία ο «χρήστης» επιθυμεί να διαγραφεί από τη λίστα των παραληπτών newsletters πρέπει, εκτός από το να επιλέξει την ένδειξη unsubscribe μέσω του newsletter, το οποίο έχει λάβει,  να επικοινωνήσει και με τον/την υπεύθυνο/η του Ιστότοπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@iccoler.gr  μέσω της δηλωθείσας από αυτόν διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ο/Η υπεύθυνος/η δηλώνει ότι τα ενημερωτικά μηνύματα που ενδέχεται να αποστείλει θα αφορούν είτε τις προσφερόμενες νομικές υπηρεσίες είτε εν γένει νομική ενημέρωση πληροφοριακού χαρακτήρα. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποστολής newsletter ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει εντός 24 ωρών από τη λήψη του μηνύματος τη διαχείριση του Ιστότοπου  στο suppport@bcla.gr, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος επιβουλεύεται την υπηρεσία. Σε διαφορετική περίπτωση η διαχείριση δεν ευθύνεται  για ο,τιδήποτε αναφορικά με αυτή την αποστολή. Ο Ιστότοπος δεν πρόκειται να δώσει σε κανέναν τρίτο τη λίστα του newsletter η οποία και τηρείται σε ασφαλές περιβάλλον με τις κατάλληλες διαπιστεύσεις και πρωτόκολλα ασφαλείας. Η διαχείριση και η δικηγορική εταιρεία λαμβάνει όλα τα γνωστά και αποδεκτά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των αρχείων έναντι κακόβουλων επιθέσεων και ως εκ τούτου αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που τρίτος ανακτήσει με οποιαδήποτε μέθοδο κακόβουλα το σχετικό υλικό χρησιμοποιώντας παράνομα ή νόμιμα τεχνικά μέσα. Τόσο ο Ιστότοπος όσο και η δικηγορική εταιρεία δεν ευθύνονται σε περίπτωση κακόβουλης επίθεσης hacking στον Ιστότοπο και στα δεδομένα του, δεδομένου ότι ο Ιστότοπος τηρεί πάντοτε τις τελευταίες και ενημερωμένες εκδόσεις προστασίας ασφαλείας. Η ευθύνη δε αυτή δεν υφίσταται σε καμία περίπτωση εάν η κυβερνοεπίθεση στα συστήματα ασφαλείας γίνει απευθείας στον server, δεδομένου ότι δεν είναι στην αποκλειστική ευχέρεια του Ιστότοπου η παρέμβαση διόρθωσης του προβλήματος, αλλά στον διαχειριστή τού server. Προς τούτο η δικηγορική εταιρεία συνεργάζεται με διαχειριστή server που αποδεικνύει ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας και προστασίας έναντι κακόβουλων επιθέσεων τρίτων.

7.7 Cookies: Ο/Η υπεύθυνος/η του Ιστότοπου ενημερώνει τον Χρήστη ότι ο Ιστότοπος κάνει χρήση μικρών αρχείων με πληροφορίες (“cookies”) για την αναγνώριση του Χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Ιστότοπου. H εκάστοτε ιστοσελίδα η οποία χρησιμοποιεί cookies τα αποθηκεύει, πιο συγκεκριμένα  ο εξυπηρετητής ιστού –web server, στη συσκευή περιήγησης του εκάστοτε χρήστη της έτσι ώστε κάθε φορά που ο χρήστης επισκέπτεται τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, η ιστοσελίδα δύναται να ανακτήσει τις πληροφορίες αυτές. Ο/H υπεύθυνος/η ενημερώνει τον Χρήστη ότι τα cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και ότι η χρήση των cookies του/της επιτρέπουν ενδεικτικά να συλλέξει πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του Ιστότοπου ενώ επίσης εξυπηρετούν την πλοήγηση  του Χρήστη. Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης  έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την απόρριψη των cookies μέσω των καταλλήλων ρυθμίσεων από τον φυλλομετρητή, ενώ  με τη χρήση των  cookies  δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας του  Χρήστη. Η απόρριψη των cookies ενδέχεται να επηρεάσει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες του Διαδικτυακού Χώρου.

Ο/H υπεύθυνος/η ενημερώνει τον Χρήστη ότι ο Ιστότοπος κάνει χρήση της υπηρεσίας Google analytics.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ρυθμίσετε τον browser σας για να μην αποδέχεται τη χρήση cookies πιέστε εδώ για να σας δοθούν πληροφορίες.

7.8 Ο/Η υπεύθυνος/η ενημερώνει τον Χρήστη ότι στην περίπτωση κατά την οποία  επισκεφθεί διαδικτυακούς χώρους τρίτων μέσω συνδέσμων και υπερσυνδέσμων του Ιστότοπου είναι χρήσιμο πριν την περιήγηση του σε αυτούς να ενημερωθεί για την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών των διαδικτυακών χώρων για την οποία ο/η υπεύθυνος/η δεν φέρει καμία ευθύνη.

7.9 Απόρρητο και ασφάλεια. Ο/Η υπεύθυνος/η δηλώνει ότι λαμβάνει μέριμνα για τη διασφάλιση απορρήτου οποιασδήποτε πληροφορίας διαβιβαστεί από τον Χρήστη προς αυτήν μέσω της χρήσης του Ιστότοπου και ότι  ενδεχομένως να προβαίνει σε χρήση των πληροφοριών αυτών στο πλαίσιο επικοινωνίας με τον Χρήστη μέσω του Διαδικτυακού Χώρου ή των προσφερομένων σε αυτόν υπηρεσιών, όπως ήδη ανωτέρω περιγράφεται.

7.10 Σε κάθε περίπτωση ο/η υπεύθυνος/η ενημερώνει τον Χρήστη ότι για την ασφαλή περιήγησή του στον Διαδικτυακό Χώρο, όπως ήδη  ανωτέρω υπό στοιχ. 5.2 έχει αναφερθεί, πρέπει να διαθέτει με δική του επιμέλεια κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και μέσα.

7.11 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή/και ερώτηση σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να  επικοινωνήσετε μαζί μας στο dpo@iccoler.gr

  1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

8.1. Με τη χρήση του Ιστότοπου ο Χρήστης τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους παραπάνω όρους, περιορισμούς και αποποιήσεις ευθυνών και συναινεί σε ό,τι χρειάζεται συναίνεση με βάση τα ανωτέρω.

8.2  Οι παρόντες όροι χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

8.3  Οποιαδήποτε τροποποίηση ή/και αναθεώρηση  των παρόντων όρων αποδεικνύεται μόνο εγγράφως.

8.4  Η ακυρότητα ενός όρου δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων.

8.5  Η μη άσκηση από τον/την υπεύθυνο/η του Ιστότοπου οποιουδήποτε δικαιώματός του/της δεν συνεπάγεται παραίτηση από αυτό.

8.6  Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από την ερμηνεία ή την εφαρμογή των παρόντων όρων και δεν είναι εφικτή η φιλική διευθέτησή της αρμόδια καθίστανται τα δικαστήρια της Αθήνας.

BCLA Δικηγορική Εταιρεία© 2018 – Κατασκευή Ιστοσελίδας Sitematters.gr

Υπάρχει πρόβλημα με τα χαρτιά σας;
Ρωτήστε τον ΟΥΜ πώς να το λύσετε:

Μάθετε πώς θα αποκτήσετε
Άδεια Διαμονής

Μάθετε πώς θα αποκτήσετε
Άδεια Διαμονής

Δικαιούστε Ελληνική Ταυτότητα;
Αποκτήστε την τώρα!

Παιδί γεννημένο στην Ελλάδα?
Μάθε πως θα βγάλεις Ιθαγένεια.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Θέλω έκπτωση 30% στις μεταφράσεις

Keni problem me dokumentet tuaja?
Pyetni OYM se si ta zgjidhë:

Perfitoni Shtetesi greke
Mëso se si për të marrë shtetësinë greke

اگر آپ کے کاغزات میں کوئ مسلہ ہے یہاں پھر آپ کوپہلی دفہ
کاغزات بنوانیں ہیں او ۔و۔م۔ سے راپط کریہں

مفت اپ ڈیٹ!
رہائشی اجازت نامہ حاصل کرنے کے لئے کس طرح معلومات حاصل کریں:

هل لديك الحق في الحصول على الهوية اليونانية!
؟احصل علها الان

ولدالطفلفياليونان؟
تعلمكيفيةالحصولعلىالجنسية.

هل توجد أية مشكلة في أوراقك؟
إسألوا مُنظمة دعم المُهاجرين كيف تحلونها:

გააქვთ პრობლემა თქვენს საბუთებთან დაკავშირებით?
მოგვმართეთ OYM-ი გასცემს პასუხს ყველა თქვენს შეკითხვას

[formidable id=8]

უფასო ინფორმაცია!
გაიგეთ თუ როგორ მიიღოთ საბერძნეთის მოქალაქეობა:

[formidable id=7]

Узнайте, как получить вид на жительство!


Scroll to Top