fbpx

Τι πραγματικά ισχύει με τον νόμο για την Ιθαγένεια;

Όλα προχωρούν κανονικά με τη διαδικασία έκδοσης Ιθαγένειας. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα είναι πλέον υπεύθυνο για τη συγκεκριμένη διαδικασία, και όχι το τμήμα Αστικής Κατάστασης Περιφέρειας. Παρά τις καθυστερήσεις που έχουν δημιουργηθεί στην προσαρμογή. Ο νόμος δεν έχει παγώσει και ο χρόνος της διαδικασίας έκδοσης αναμένεται να μειωθεί σημαντικά τώρα που περνά στα “χέρια” του Υπουργείου.

Αναλυτικά, το άρθρο 34 (Αντικατάσταση του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας) στο μέρος «Ρυθμίσεις θεμάτων ιθαγένειας» του νομοσχεδίου, η διαδικασία πολιτογράφησης περιγράφεται ως εξής:

  1. Στο πρώτο βήμα θα γίνεται έλεγχος της πληρότητας του φακέλου και της συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων. Υπεύθυνη για τον έλεγχο θα είναι η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας. Εαν ο αιτών δεν πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ο προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας θα απορρίπτει την αίτηση.
  2. Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις πληρούνται, η Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας θα ελέγχει σε συνεργασία με την Αστυνομία εαν ο αιτών έχει καθαρό ποινικό μητρώο. Οι υπηρεσίες ασφαλείας υποχρεούνται να απαντήσουν μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών. Η παράλειψη των υπηρεσιών ασφαλείας να αποστείλουν έγκαιρα γνώμη δεν θα καθυστερεί την έκδοση της απόφασης του Υπουργού.
  3. Όταν περάσει η προθεσμία της παρ. 2, η αίτηση πολιτογράφησης μεταφέρεται στην Επιτροπή Πολιτογράφησης και εξετάζεται. Παράλληλα, η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, εφόσον διαπιστώσει ότι ο αιτών εξακολουθεί να διαμένει συνεχώς στη χώρα, καλεί τον αλλοδαπό σε εξέταση, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης. Με την ίδια πρόσκληση ο αλλοδαπός καλείται να συγκεντρώσει και να καταθέσει όσα στοιχεία κρίνει ο ίδιος χρήσιμα για να τεκμηριώσει ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της πολιτογράφησης. Μην ανησυχείτε εάν δεν γνωρίζετε τι έγγραφα χρειάζεστε, θα ενημερωθείτε αναλυτικά από τον αρμόδιο υποστήριξης της ομάδας μας.
  4. Η κλήση του αλλοδαπού αιτούντος σε εξέταση γίνεται με απόδειξη. Μη εμφάνισή του δικαιολογείται μόνο για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας. Αν η κλήση του αλλοδαπού για εξέταση επιστρέψει δύο φορές ή σε περίπτωση που αδικαιολόγητα ο αλλοδαπός δεν εμφανιστεί στην Επιτροπή Πολιτογράφησης, η αίτηση πολιτογράφησης απορρίπτεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.
  5. Η Επιτροπή Πολιτογράφησης διεξάγει ειδική δοκιμασία (τεστ), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 5Α.
  6. Η Επιτροπή Πολιτογράφησης ετοιμάζει αναφορά (αναλυτικό πρακτικό) στην οποία θα αναφέρονται τα ερωτήματα που υπέβαλε και τις σχετικές απαντήσεις των προσώπων που παρουσιάστηκαν ενώπιον της επιτροπής για εξέταση. Στη συνέχεια, το αποτέλεσμα θα κοινοποιείται στον αιτούντα, ο οποίος έχει το δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως αντιρρήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της, ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Δεν κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο αναλυτικές κρίσεις και πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που αφορούν θέματα δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας που περιέχονται στην εισήγηση. Για την υποβολή αντιρρήσεων ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας απαιτείται καταβολή παραβόλου ύψους εκατό (100) ευρώ.
  7. Οι ομογενείς αλλοδαποί (κάτοχοι τίτλου διαμονής ομογενούς) δεν θα καλούνται σε εξέταση στην Επιτροπή Πολιτογράφησης. Ο Υπουργός Εσωτερικών αποφασίζει χωρίς προηγούμενη γνώμη αυτής, εκτός των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες ο ίδιος παραπέμπει το σχετικό φάκελο στην Επιτροπή για εξέταση και διατύπωση γνώμης. Την υπόθεση παραπέμπει ο Υπουργός ιδίως όταν ανακύπτουν αμφιβολίες για το πρόσωπο που επιδιώκει να πολιτογραφηθεί με την ιδιότητα του ομογενούς ότι πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης.

 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση για πρώτη φορά εισάγεται η υποβολή αντιρρήσεων ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας με δεδομένο ότι με το νέο εισαγόμενο τρόπο της ειδικής δοκιμασίας, η άσκηση προσφυγής αποκτά εξαιρετικό χαρακτήρα. Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για το πως η παραπάνω απόφαση είναι θετική για εσάς καλώντας στο 211-1883711.

Πότε μπορεί να απορριφθεί η αίτηση:

1.Αν διαπιστωθεί ότι ο αιτών, μετά την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης και μέχρι την κλήση σε εξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 7, δεν διαμένει συνεχώς στη χώρα η αίτηση απορρίπτεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.

2.Η αίτηση πολιτογράφησης δεν απορρίπτεται σύμφωνα με την παρ. 1 αλλά η διαδικασία καθυστερεί από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου, όταν κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης μέχρι και την κλήση σε εξέταση διαπιστωθεί ότι συντρέχουν σωρευτικά οι εξής περιπτώσεις:

(α) ο αιτών διαμένει εκτός Ελλάδας για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ(18) μήνες,

(β) εξακολουθεί να διατηρεί βιοτικούς δεσμούς με τη χώρα (ζει, μένει, εργάζεται). Η απόφαση για αναστολή της διαδικασίας κοινοποιείται άμεσα στον αιτούντα.

3.Με αίτηση του ενδιαφερομένου, η διαδικασία που ανεστάλη σύμφωνα με την παρ. 2, συνεχίζεται, όταν ο αιτών καταστήσει εκ νέου την Ελλάδα χώρα της μόνιμης διαμονής του για χρόνο ίσο με αυτό της απουσίας του.

Σε περίπτωση λοιπόν που έχετε ήδη καταθέσει τα χαρτιά σας, αλλά οι διαδικασίες για κάποιο λόγο καθυστερούν μπορείτε να απευθυνθείτε στην ομάδα μας. Εναλλακτικά, εαν ενδιαφέρεστε να κάνετε τώρα τα χαρτιά σας για απόκτηση Ιθαγένειας τώρα είναι κατάλληλη στιγμή.

Η εξειδικευμένη μας ομάδα γνωρίζει όλα όσα χρειάζονται για να σας βοηθήσει και να σας εξηγήσει τα πάντα, λύνοντας κάθε σας απορία σχετικά με τη διαδικασία. Μη διστάσετε λοιπόν να έρθετε σε επαφή μαζί μας, έτσι ώστε να μάθετε όλα όσα προβλέπει ο νόμος για εσάς και την οικογένεια σας.

Υπάρχει πρόβλημα με τα χαρτιά σας;
Ρωτήστε τον ΟΥΜ πώς να το λύσετε:

Μάθετε πώς θα αποκτήσετε
Άδεια Διαμονής

Μάθετε πώς θα αποκτήσετε
Άδεια Διαμονής

Δικαιούστε Ελληνική Ταυτότητα;
Αποκτήστε την τώρα!

Παιδί γεννημένο στην Ελλάδα?
Μάθε πως θα βγάλεις Ιθαγένεια.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Θέλω έκπτωση 30% στις μεταφράσεις

Keni problem me dokumentet tuaja?
Pyetni OYM se si ta zgjidhë:

Perfitoni Shtetesi greke
Mëso se si për të marrë shtetësinë greke

اگر آپ کے کاغزات میں کوئ مسلہ ہے یہاں پھر آپ کوپہلی دفہ
کاغزات بنوانیں ہیں او ۔و۔م۔ سے راپط کریہں

مفت اپ ڈیٹ!
رہائشی اجازت نامہ حاصل کرنے کے لئے کس طرح معلومات حاصل کریں:

هل لديك الحق في الحصول على الهوية اليونانية!
؟احصل علها الان

ولدالطفلفياليونان؟
تعلمكيفيةالحصولعلىالجنسية.

هل توجد أية مشكلة في أوراقك؟
إسألوا مُنظمة دعم المُهاجرين كيف تحلونها:

გააქვთ პრობლემა თქვენს საბუთებთან დაკავშირებით?
მოგვმართეთ OYM-ი გასცემს პასუხს ყველა თქვენს შეკითხვას

[formidable id=8]

უფასო ინფორმაცია!
გაიგეთ თუ როგორ მიიღოთ საბერძნეთის მოქალაქეობა:

[formidable id=7]

Узнайте, как получить вид на жительство!


Scroll to Top